24 Април, 2019
0.0224

Народна банка: Се зголемуваат депозитите

Објавено во: Економија 21 Март, 2019

Во февруари 2019 година, кај паричната маса (монетарниот агрегат М3 1,2 ) е евидентиран месечен раст од 0,8%, главно под влијание на зголемувањето на депозитните пари3 , при мал раст и кај готовите пари во оптек и краткорочните и долгорочните депозити до две години, информираат од Народна банка. 

На годишна основа, паричната маса е зголемена за 10,0%, како резултат на зголемувањето кај сите компоненти, со најголем придонес на депозитните пари и краткорочните депозити, по што следуваат долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. ‒ Вкупните депозити4 во февруари остварија месечно и годишно зголемување од 1,1% и 10,3%, соодветно, при раст на депозитите кај двата сектора, поизразен кај секторот „домаќинства“.

„По месечното намалување во јануари, вкупните кредити во февруари се зголемени за 0,6%, што главно произлегува од зголеменото кредитирање на корпоративниот сектор (учество во вкупниот кредитен раст од 77,2%). Споредено на годишно ниво, растот на кредитите од 8,2% се должи на зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“ и на корпоративниот сектор, со поголем придонес на секторот „домаќинства“ (учество од 56,5%).  Вкупните депозити на корпоративниот сектор, во февруари 2019 година, пораснаа за 0,8% на месечна основа, главно под влијание на депозитните пари и на депозитите во странска валута (краткорочни и долгорочни) и долгорочните денарски депозити, во услови на евидентиран пад кај краткорочните депозити во денари. Стапката на годишен раст на депозитите на корпоративниот сектор изнесува 9,5% и во најголем дел се објаснува со зголемувањето на депозитните пари и на краткорочните депозити во странска валута и во денари“, велат од Народна банка. 

Кај кредитите на корпоративниот сектор7 е евидентиран месечен раст од 0,9% и годишен раст од 6,9%. Анализирано по валута, кредитите одобрени во денари имаат најголем придонес кон растот на месечна и на годишна основа.

Во февруари, вкупните депозити на домаќинствата се зголемија за 0,8% на месечно ниво, во најголем дел под влијание на растот на депозитните пари (79,9%). Годишниот раст изнесува 8,8% и во поголем дел произлегува од зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, во услови на раст, но поумерен, и на долгорочните депозити во денари и во странска валута.

Кај вкупните кредити на домаќинствата, во февруари, е забележан раст од 0,3% на месечна основа, којшто во целост се објаснува со зголемените кредити во денари. Гледано на годишна основа, вкупните кредити на домаќинствата остварија раст од 9,6%. Од аспект на валутната структура, годишниот раст во најголем дел се должи на денарските кредити (учество од 70,7%).

Во февруари, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките кредити, месечната стапка на раст изнесува 1,0%, а на годишна основа оваа категорија бележи раст од 11,0%. Растот на станбените кредити и во февруари забавуваше, со остварена месечна и годишна стапка на раст од 0,3% и 13,6%, соодветно, додека кај автомобилските кредити е евидентирана надолна месечна и годишна промена од 0,9% и 1,1%, соодветно. И кај кредитите одобрени на кредитни картички е забележан месечен и годишен пад од 0,5% и 0,3%, соодветно. Во февруари, негативните салда на тековните сметки бележат месечно намалување од 0,8%, а на годишна основа се зголемени за 5,1%. Кредитите одобрени врз други основи остварија месечен и годишен пад од 6,7% и 5,6%, соодветно. 

Можеби ќе ве интересира

Пука ли „Росњефт“ во празно: Пари легнуваат на контото на рускиот нафташ

Пука ли „Росњефт“ во празно: Пари легнуваат на контото на рускиот нафташ

Дали ќе поскапи цената на свинското пред претстојните празници?

Дали ќе поскапи цената на свинското пред претстојните празници?

Царинска политика по мерка на бизнисот

Царинска политика по мерка на бизнисот

Eве каде може да ги проверите годишните даночни пријави

Eве каде може да ги проверите годишните даночни пријави

Како им одеше бизнисот лани на компаниите за осигурување „Сава“ и „Еуроинс осигурување“ ?

Како им одеше бизнисот лани на компаниите за осигурување „Сава“ и „Еуроинс осигурување“ ?

Колку Мермерен комбинат ги плаќа менаџерите кои направија 22 милиони евра профит?

Колку Мермерен комбинат ги плаќа менаџерите кои направија 22 милиони евра профит?

Павле Гацов ги пофали новите даночни пријави

Павле Гацов ги пофали новите даночни пријави

НЕ ДАВААТ НИ ДОЛАР: Големи компании избегнале плаќање данок

НЕ ДАВААТ НИ ДОЛАР: Големи компании избегнале плаќање данок

Држ - не дај со новата методологија за цената на бензините: Зошто државата чекаше фотофиниш?

Држ - не дај со новата методологија за цената на бензините: Зошто државата чекаше фотофиниш?