16 Јули, 2019
0.0254

Народна банка: Се зголемуваат депозитите

Објавено во: Економија 21 Март, 2019

Во февруари 2019 година, кај паричната маса (монетарниот агрегат М3 1,2 ) е евидентиран месечен раст од 0,8%, главно под влијание на зголемувањето на депозитните пари3 , при мал раст и кај готовите пари во оптек и краткорочните и долгорочните депозити до две години, информираат од Народна банка. 

На годишна основа, паричната маса е зголемена за 10,0%, како резултат на зголемувањето кај сите компоненти, со најголем придонес на депозитните пари и краткорочните депозити, по што следуваат долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. ‒ Вкупните депозити4 во февруари остварија месечно и годишно зголемување од 1,1% и 10,3%, соодветно, при раст на депозитите кај двата сектора, поизразен кај секторот „домаќинства“.

„По месечното намалување во јануари, вкупните кредити во февруари се зголемени за 0,6%, што главно произлегува од зголеменото кредитирање на корпоративниот сектор (учество во вкупниот кредитен раст од 77,2%). Споредено на годишно ниво, растот на кредитите од 8,2% се должи на зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“ и на корпоративниот сектор, со поголем придонес на секторот „домаќинства“ (учество од 56,5%).  Вкупните депозити на корпоративниот сектор, во февруари 2019 година, пораснаа за 0,8% на месечна основа, главно под влијание на депозитните пари и на депозитите во странска валута (краткорочни и долгорочни) и долгорочните денарски депозити, во услови на евидентиран пад кај краткорочните депозити во денари. Стапката на годишен раст на депозитите на корпоративниот сектор изнесува 9,5% и во најголем дел се објаснува со зголемувањето на депозитните пари и на краткорочните депозити во странска валута и во денари“, велат од Народна банка. 

Кај кредитите на корпоративниот сектор7 е евидентиран месечен раст од 0,9% и годишен раст од 6,9%. Анализирано по валута, кредитите одобрени во денари имаат најголем придонес кон растот на месечна и на годишна основа.

Во февруари, вкупните депозити на домаќинствата се зголемија за 0,8% на месечно ниво, во најголем дел под влијание на растот на депозитните пари (79,9%). Годишниот раст изнесува 8,8% и во поголем дел произлегува од зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, во услови на раст, но поумерен, и на долгорочните депозити во денари и во странска валута.

Кај вкупните кредити на домаќинствата, во февруари, е забележан раст од 0,3% на месечна основа, којшто во целост се објаснува со зголемените кредити во денари. Гледано на годишна основа, вкупните кредити на домаќинствата остварија раст од 9,6%. Од аспект на валутната структура, годишниот раст во најголем дел се должи на денарските кредити (учество од 70,7%).

Во февруари, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките кредити, месечната стапка на раст изнесува 1,0%, а на годишна основа оваа категорија бележи раст од 11,0%. Растот на станбените кредити и во февруари забавуваше, со остварена месечна и годишна стапка на раст од 0,3% и 13,6%, соодветно, додека кај автомобилските кредити е евидентирана надолна месечна и годишна промена од 0,9% и 1,1%, соодветно. И кај кредитите одобрени на кредитни картички е забележан месечен и годишен пад од 0,5% и 0,3%, соодветно. Во февруари, негативните салда на тековните сметки бележат месечно намалување од 0,8%, а на годишна основа се зголемени за 5,1%. Кредитите одобрени врз други основи остварија месечен и годишен пад од 6,7% и 5,6%, соодветно. 

Можеби ќе ве интересира

Возачи од денес ќе точите горива по повисоки цени

Возачи од денес ќе точите горива по повисоки цени

Над 4.100 граѓани аплицираа во Град Скопје за субвенции за велосипед во 2019 година

Над 4.100 граѓани аплицираа во Град Скопје за субвенции за велосипед во 2019 година

Бислимовски очекува новите станови да поевтинат за 100 евра

Бислимовски очекува новите станови да поевтинат за 100 евра

По повисоки цени возачите ќе полнат бензин и дизел од полноќ

По повисоки цени возачите ќе полнат бензин и дизел од полноќ

Како работеа бизнисите на Трифун Костовски лани?

Како работеа бизнисите на Трифун Костовски лани?

Сестрата Олга со „Еуролинк осигурување“ подобра од братот Коки со „Еуростандард банка“

Сестрата Олга со „Еуролинк осигурување“ подобра од братот Коки со „Еуростандард банка“

Кој е поуспешен од децата на Трифун Костовски?

Кој е поуспешен од децата на Трифун Костовски?

Нови поповолни услови за кредитирање во Силк роуд банка

Нови поповолни услови за кредитирање во Силк роуд банка

ИМА НАЈАВИ ЗА ПОСКАПУВАЊЕ НА ЗЛАТОТО: Македонските златари се жалат дека работата оди тешко

ИМА НАЈАВИ ЗА ПОСКАПУВАЊЕ НА ЗЛАТОТО: Македонските златари се жалат дека работата оди тешко