06 Декември, 2022
0.0281

ПАНЕЛИ ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ПОМАЛКУ КВАЛИТЕТНИ НИВИ, се менува законот за земјоделско земјиште

Објавено во: Економија, Агробизнис 02 Ноември, 2022

Добивај вести на Viber

Поставување на фотонапонски панели на земјоделско земјиште од класа пет до класа осум се предвидува со измените на Законот за земјоделско земјиште, кои се во завршна процедура. Како што може да се види на платформата ЕНЕР, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште веќе е изработен.

- Измените и дополнувањето на Законот за земјоделското земјиште е во насока на доуредување на постоечките законски решенија кои ја регулираат оваа материја но истовремено и воведување на нови поими во законот како и давање на можноста Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да располага и го дава под закуп и земјоделското земјиште во приватна сопственост во пропишана постапка и изградба односно постапување на фотонапоснки панели на земјоделско земјиште – се наведува во Законот поставен на ЕНЕР.

Според изработувачите Законот се заснова на истите цели - рационално користење на земјоделското земјиште, заштита на земјоделското земјиште, обезбедување на правна сигурност на корисниците на земјоделското земјиште  во државна сопственост под закуп. Целта на предлог е измена и дополнување заради доуредување на постојните законски одредби и воведување на нови законски решенија кои се однесуваат на рационално користење на земјоделското земјиште, неговата заштита како и воведување на нови поими и доуредување на одредни постапки. 

- По точка 11-б се додава нова точка 11-в која гласи: „11-в Фотонапонски панели се градби на земјоделско земјиште од V до VIII катастарска класа наменети за производство на електрична енергија од сончева енергија.“ Во членот 8-а по ставот 4 се додава нови два става 5 и 6 кои гласат: „Министерството го евидентира земјиштето од ставот 1 на овој член по службена должност врз основа на податоците од ГКИС ситемот на агенцијата за кататстар на недвижности, системот за идентификација на земјишни парцели и други авионски и сателитски снимки до кој има пристап Министерството. Земјиштето евидентирано во став 1 од овој член се класифицира во три категории во зависност од надморска висина, педолошки карактеристики, демографски фактори, наклон на теренот, поволни хидролошки услови или достапност до вода за наводнување.“ – се наведува во измените на законското решение.

Со измените всушност се создава можност за искористување на земјоделското земјиште во производството на електрична енергија. Имено во членот 51-а став 1 по зборовите „обработка на земјоделски производи“ се додаваат зборовите „и фотонапонски панели“. 

Ставот 6 се менува и гласи:  „Кон барањето за издавање на одобрение за изградба на градбите од ставовите 2 и 3 на овој член се поднесува: уверение за државјанство за физичко лице, односно извод од централен регистар за правно лице, доказ за сопственост или договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост или договор за користење на пасиште во државна сопственост, копие од катастарски план за катастарската парцела на која треба да се гради објектот, оранжеријата или фотонапонските панели, основен проект за објектот, оранжеријата или фотонапонските панели на кој е извршена ревизија, согласност од Министерството за градење на објектот, оранжеријата или фотонапонските панели на кој е извршена ревизија, доказ за решени имотно-правни работи доколку со основниот проект се предвидува поставување на придружни објекти на фотонапонски панели (подземни и надземни електрични водови и помошни инсталации) на земјоделско земјиште кое не е предмет на договорот за закуп или кое не е во сопственост на инвеститорот (само за изградба на фотонапонски панели), геодетски елаборат изработен од страна на трговец поединец-овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, со кој се определени катастарските податоци со точни мери и граници на земјоделското земјиште на кое се предвидува изградбата на фотонапонски панели (само за изградба на фотонапонски панели) и овластување издадено од надлежен орган, доколку согласно прописите за енергетика е предвидено овластување за изградба на фотонапонски панели(само за изградба на фотонапонски панели)“.

Како што се истакнува во законот, измените и дополнувањата се во насока на доуредување на постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, воведување на нови поими во законот, а истите да се во функција на заштита на земјоделското земјиште како ограничен ресурс.

-  Во членот 5 се предлага дополнување на членот 20 со додавање на фотонапонски панели како можност за изградба на земјоделско земјиште.Во членот 28 се предвидува дополнување на членот 51-а со давање на можност за изградба на фотонапонски панели на земјоделско земјиште и истовремено се предлага менување на потребната документација која барателот треба да ја достави. Во членот 29 се предвидува дополнување на член 51-б со давање на можност согласност за поставување на објекти на земјоделско земјиште да се однесува и за фотонапонски панели. Во членот 30 се предвидува подзаконскиот акт да се донесе во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Со предложените измени и дополнувања во законот ќе се овозможи да се создадат законски претпоставки за спроведување на Законот за земјоделското земјиште, да се подобри ефикасноста на постапката за користење и располагање со земјоделското земјиште во државна сопственост - се прецизира во нацрт законот.

Изминатиов период голем број земјоделци алармираа дека се почесто се купува квалитетно земјоделско земјиште кое се наменува за поставување фотонапонски централи и за производство на електрична енергија.

-  Не треба да се градат фотоволтаици или други градби на земјоделско земјиште од прва, втора, трета и четврта класа. Не сме против изградба на фотоволтаични централи, но треба да се најде вистинска локација, а не да се гради на земја на која може да се произведува храна. Никаде во Европа не се поддржува поставување панели на плодно земјиште – алармираа земјоделци од руралните средини во земајва.

П.О.

Наградата се доделува на котирано друштво, избрано со гласање преку онлајн анкета на веб страниците на Берзата и интернет порталот „Фактор“, кој е партнер на Берзата во доделувањето на оваа награда. Гласањето се врши паралелно на двете веб страници и акцијата на издавачот што ќе има најмногу гласови од двете анкети збирно, ќе биде прогласена за Акцијата на годината по избор на јавноста за 2022 година.
Предмет на анкетата е листа од десет котирани акции, избрани врз основа на остварениот промет и транспарентноста во нивното работење.

Можеби ќе ве интересира

Која наша фирма исплати 38 милиони евра плати за 9 месеци? „Фактор“ ги рангира најголемите платодавачи!

Која наша фирма исплати 38 милиони евра плати за 9 месеци? „Фактор“ ги рангира најголемите платодавачи!

ОВАА НАВИКА Е ПРЕСУДНА: Како да напредувате во кариерата

ОВАА НАВИКА Е ПРЕСУДНА: Како да напредувате во кариерата

Колкава е температурата во просторијата ако радијаторот е поставен на 4: Еве што значат бројките на него

Колкава е температурата во просторијата ако радијаторот е поставен на 4: Еве што значат бројките на него

Швеѓанец отворил осум социјални маркети, може да купуваат само лица со ниски приходи

Швеѓанец отворил осум социјални маркети, може да купуваат само лица со ниски приходи

Загубите ќе се мерат во милијарди: „Зима на незадоволство“ ќе ја тресе Британија

Загубите ќе се мерат во милијарди: „Зима на незадоволство“ ќе ја тресе Британија

Доларот јакне, еврото се „лизга“, цените на нафтата ги надоместуваат загубите

Доларот јакне, еврото се „лизга“, цените на нафтата ги надоместуваат загубите

КОИ СЕ, ШТО ЌЕ ГРАДАТ И КОЛКУ ЌЕ ВЛОЖАТ НОВИТЕ ТРОЈЦА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ - одлуките објавени, ќе имаат ли среќа милионските најави

КОИ СЕ, ШТО ЌЕ ГРАДАТ И КОЛКУ ЌЕ ВЛОЖАТ НОВИТЕ ТРОЈЦА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ - одлуките објавени, ќе имаат ли среќа милионските најави

Хеленик Петролеум и Македонија побараа дозвола за работа на нафтоводот Скопје - Солун по 13 години

Хеленик Петролеум и Македонија побараа дозвола за работа на нафтоводот Скопје - Солун по 13 години

АНАЛИЗИТЕ НИ ПОКАЖАА ДЕКА МОДЕЛОТ СО ДВЕ ПРОГРЕСИИ НА ДАНОКОТ НЕМАШЕ ДА БИДЕ ПОЗИТИВЕН - Лукаревска за даночната реформа

АНАЛИЗИТЕ НИ ПОКАЖАА ДЕКА МОДЕЛОТ СО ДВЕ ПРОГРЕСИИ НА ДАНОКОТ НЕМАШЕ ДА БИДЕ ПОЗИТИВЕН - Лукаревска за даночната реформа