21 Април, 2018
0.1089

Стратешки насоки за развој на македонското земјоделство

Објавено во: Агробизнис, Колумни 23 Август, 2017

Пишува Проф.Д-р. Борис Анакиев

                                             Втор дел

  Свот анализата е ориентирана  кон формулирање на среднорочно видување на предвидените цели – градење (развивање) на одржливото производство кај полно искористување на потенцијалот на земјата.

  Идентификувани потреби (области) за развој

  Продлабочените анализи можат да не донесат до идентификација на потребата за развој и тоа:

  -Модернизација на земјоделското производство, кое ќе обезбеди пораст на конкурентската способност при зачувување на природните ресурси – земја, биодиверзитет  и др.

  -Ефективно користење на ресурсите и премин кон незагадено и одржливо на климатските промени  производство.

  -Билансиран развој на земјоделското производство, како претпоставка  за рационално користење на природните, човековите и финансиските ресурси.

  -Стимулирање на трансфер на знаења и иновации во земјоделството.

  -Зголемувње на капацитетите на системот за обука во тек на целиот професионален живот.  .

  -Поддршка за трансформација на дел од малите стопанства во пазарно ориентирани фармери.

  -Поддршка за консолидација на стопанствата на млади фармери.

  -Диверзификација на стопанската дејност пред се во малите земјоделски стопанства.

  -Развој на земјоделската инфраструктура – наводнување, подобрување на плодноста на почвата, борба со ерозија и друго, со цел пораст на производноста и заштитата на природните ресури.

  -Формирање на групи на производители со цел за економија од голем калибар и приспособување кон барањата на пазарот.

  -Поддршка за вертикална интеграција помеѓу примарното  производство и прехрамбената индустрија.

  Анализата за развој и евентуалното место на нашиот агрокомплекс  во ЕУ и направениот Свот профил се база за формулирање на целите и стратегијата за развој на земјоделството во Македонија.

  Ако визијата за развој на земјата е раст на благосостојбата на граѓаните, тоа целта на земјоделскиот развој би требало да биде: постигнување на прехрамбена сигурност за населението и раст на благосостојбата на производителите во услови на одржливо производство, односно такво кое е конкурентно способно, а во исто време ги чува природните ресурси и животната средина. Достигнувањето на таа цел, бара во општ план реализација на потенцијалот на македонското земјоделство и прехрамбената индустрија со развој на животоспособни стопанства и претпријатија, повисоко искористување на производните фактори (земја, капитал и труд) и производство на квалитетни производи со високо дадена вредност.

  За да се искористат откриените можности поврзани со  растечката побарувачка на храна и приближување до ЕУ, Македонското земјоделство треба да ги искористи силните страни, да ги надмине слабостите и да ги неутрализира можните опасности. Во долгорочен план тоа бара мерки од структурен карактер во посочените погоре области.

Првиот дел може да го прочитате овде...

Можеби ќе ве интересира

Познат рокот до кога се поднесуваат барања за субвенции за обработлива земјоделска површина и по грло добиток

Познат рокот до кога се поднесуваат барања за субвенции за обработлива земјоделска површина и по грло добиток

(ФОТО) Кој ќе ја засади оваа билка, заработката е загарантирана

(ФОТО) Кој ќе ја засади оваа билка, заработката е загарантирана

Поевтино брашно од Србија, маркичките се укинуваат

Поевтино брашно од Србија, маркичките се укинуваат

Радарскиот систем се уште не работи, не е функционална ниту градобијната заштита

Радарскиот систем се уште не работи, не е функционална ниту градобијната заштита

Се подобрува соработката помеѓу Македонија и Србија-побрз проток на пратките, пониски трошоци, поконкурентни домашни производи

Се подобрува соработката помеѓу Македонија и Србија-побрз проток на пратките, пониски трошоци, поконкурентни домашни производи