21 Септември, 2019
0.0276

Гра­деж­ни­от ха­ос се лиз­на на Вод­но

Објавено во: Анализа 12 Јули, 2012

Ми­шко ИВА­НОВ По­пу­шта­ње­то на пот­пор­ни­от ѕид на Вод­но, на ули­ца­та Сал­ва­до­ре Аљен­де, во бли­зи­на на хо­тел „Па­но­ра­ма“ во Скоп­је, ги до­ве­де во опас­ност две­те згра­ди на кои е заг­ла­вен пот­пор­ни­от ѕид, но и дру­ги­те окол­ни згра­ди и ку­ќи би­деј­ќи оста­на­ти­те пот­пор­ни ѕи­до­ви во тој ред се сил­но оп­то­ва­ре­ни. На ме­сто­то на на­ста­нот вче­ра со ка­ми­о­ни се но­се­ше зем­ја за да се спре­чи да се ур­не рас­пу­ка­ни­от ѕид, кој е на са­мо пе­де­се­ти­на ме­три од тој што е ве­ќе це­лос­но сру­шен. По­ли­ци­ја го обез­бе­ду­ва ме­сто­то и не доз­во­лу­ва да се сни­ма де­лот од ѕи­дот зад згра­да­та, дел за кој гра­ѓа­ни­те ка­жу­ва­ат де­ка е комп­лет­но раз­ру­шен. Гра­деж­на инс­пек­ци­ја од Оп­шти­на Цен­тар вче­ра ги утвр­ду­ва­ше при­чи­ни­те и ви­на­та за пу­ка­ње­то на ѕи­дот ви­сок 15, а долг 50 ме­три, ме­ѓу две згра­ди на ули­ца­та Сал­ва­дор Аљен­де на Вод­но во Скоп­је. Де­та­ли­те за по­стап­ка­та и од из­вр­ше­ни­от увид сè уште не се поз­на­ти. Ми­ни­стерс­тво­то за транс­порт и вр­ски ја пре­фр­ла од­го­вор­но­ста за ин­ци­ден­тот на Оп­шти­на Цен­тар. Да­ли овој слу­чај ја отво­ри пан­до­ри­на­та ку­ти­ја за тоа кој, ка­ко и што сè се гра­ди во Ма­ке­до­ни­ја. Се по­чи­ту­ва­ат ли стан­дар­ди­те или ку­ќи­те и згра­ди­те се пра­ват со бе­тон со ми­ни­ма­лен ква­ли­тет? На­уч­на­та јав­ност сме­та де­ка се пра­ват мал­вер­за­ции ду­ри и со же­ле­зо­то, а над­зо­рот е са­мо фи­кти­вен. До­маш­на­та екс­перт­ска јав­ност ве­ли де­ка во зем­ја­ва ни­кој не кон­тро­ли­ра што и ка­ко се гра­ди. За оваа со­стој­ба е ви­нов­на др­жа­ва­та, ко­ја не про­пи­ша­ла стро­ги стан­дар­ди за град­ба и не ги каз­ну­ва­ла тие што не ги по­чи­ту­ва­ат про­пи­си­те и ја за­гро­зу­ва­ат без­бед­но­ста на дру­ги­те. До­де­ка во Евро­па стан­дар­ди­те за град­ба ста­ну­ва­ат сè по­ри­го­роз­ни, кај нас во­оп­што не по­сто­јат, ко­мен­ти­ра­ат екс­пер­ти­те, но не са­ка­ат јав­но да збо­ру­ва­ат. Пос­лед­ни­ве пет­на­е­се­ти­на го­ди­ни во Скоп­је и во Ма­ке­до­ни­ја се гра­ди ма­сов­но, но ни­кој не во­ди гри­жа ни­ту, пак, кон­тро­ла на се­из­мич­ка­та си­гур­ност и за без­бед­но­ста на из­гра­де­ни­те об­је­кти. - Кај нас мно­гу ре­тко ин­ве­сти­то­рот до­а­ѓа на ре­ви­зи­ја на про­е­кти­те. Од 1964 го­ди­на, отка­ко се вне­се­ни про­пи­си­те за се­из­мич­ко про­е­кти­ра­ње, ин­же­не­ри­те не мо­жат да ги из­бег­нат и се­из­мич­ки­те си­ли. Но, пра­ша­ње е кол­ку пра­вил­но ги вмет­ну­ва­ат. Око­лу пет про­цен­ти до­а­ѓа­ат на ре­ви­зи­ја на про­е­ктот. Во пос­лед­но вре­ме, единс­тве­но Ми­ни­стерс­тво­то за здрав­ство ба­ра мис­ле­ње од нас и по­не­ко­гаш Вла­да­та за одре­де­ни про­е­кти - ве­ли за „Ден“ Ми­ха­ил Га­рев­ски од Ин­сти­ту­тот за зем­јо­трес­но ин­же­нерс­тво и ин­же­нер­ска се­из­мо­ло­ги­ја (ИЗИС), об­јас­ну­вај­ќи де­ка ако ин­ве­сти­то­рот се при­др­жу­ва до пра­ви­ла­та и до стан­дар­ди­те, не би тре­ба­ло да има проб­ле­ми. Спо­ред не­го че­сто се слу­чу­ва да по­тфр­ли бе­то­нот, од­нос­но да го не­ма по­треб­ни­от ква­ли­тет. - Изг­ле­да де­ка ние има­ме мно­гу фа­бри­ки за бе­тон, но кол­ку се тие кон­тро­ли­ра­ни не знам. Исто та­ка, не знам ни кол­ку се те­сти­ра ар­ма­ту­ра­та - ве­ли Га­рев­ски. На­уч­на­та јав­ност твр­ди де­ка ов­де не се вр­ши ни­ту со­од­ве­тен тех­нич­ки при­ем на но­ви­те об­је­кти за вре­ме на кој би се откри­ле не­ре­гу­лар­но­сти на град­ба­та, а над­зо­рот врз из­ве­ду­ва­ње­то е пре­пу­штен на при­ват­ни фир­ми, кои ги пла­ќа са­ми­от ин­ве­сти­тор. За си­гур­но­ста на об­је­ктот, не са­мо во од­нос на се­из­ми­ка­та, ту­ку и во од­нос на про­тив­по­жар­на­та за­шти­та и во од­нос на кон­тро­ла­та на ква­ли­те­тот на бе­тон и на дру­ги­те ма­те­ри­ја­ли што се вгра­ду­ва­ат во об­је­кти­те, ни­кој не во­ди сме­тка. Сè е оста­ве­но на ин­ве­сти­то­рот, кој во тр­ка­та за про­фит ги за­не­ма­ру­ва овие ра­бо­ти, ко­мен­ти­ра­ат екс­пер­ти и до­да­ва­ат де­ка ко­ри­стеј­ќи го без­за­ко­ни­е­то и ла­ба­ва­та кон­тро­ла, ин­ве­сти­то­ри­те ку­ќи­те и згра­ди­те ги пра­ват со бе­тон со ми­ни­мум ква­ли­тет, се пра­ват мал­вер­за­ции ду­ри и со же­ле­зо­то, а над­зо­рот е са­мо фи­кти­вен. СДСМ: Жи­во­тот на лу­ѓе­то е по­ва­жен од биз­нис-здел­ки­те на ВМРО-ДПМНЕ Се от­ста­пу­ваa ли дел од ши­ри­на­та на за­штит­ни­от по­јас во ко­рист на при­ват­ни ин­ве­сти­то­ри за­ра­ди биз­нис-ин­те­ре­си на оли­гар­хи­ја­та на ВМРО-ДПМНЕ? Оче­ку­ва­ме од­го­во­ри од над­леж­ни­те ин­сти­ту­ции за тоа чи­ја е од­го­вор­но­ста за овој на­стан, ка­ква е уло­га­та во оваа тра­ге­ди­ја на Оп­шти­на Цен­тар и на неј­зи­ни­те пр­ви лу­ѓе, кои не во­деј­ќи сме­тка за жи­во­ти­те на гра­ѓа­ни­те из­гра­ди­ле, од­нос­но доз­во­ли­ле из­град­ба на пот­по­рен ѕид кој пук­на ка­ко кар­тон и ги за­гро­зи жи­во­ти­те на лу­ѓе­то. Пра­шу­ва­ме и ка­ква е од­го­вор­но­ста на од­го­вор­ни­те ли­ца во Оп­шти­на Цен­тар што го ур­ба­ни­зи­ра­ле овој по­јас на Вод­но и из­да­ле со­од­вет­на гра­деж­но-тех­нич­ка до­ку­мен­та­ци­ја. Ка­ква е од­го­вор­но­ста на сопс­тве­ни­кот на имо­тот, „ЦМД Ко­минг“, и ми­ле­ник на биз­нис-оли­гар­хи­ја­та на ВМРО ДПМНЕ, Пе­тар На­у­мов­ски? Има ли по­вр­за­ност на поз­на­ти­от биз­нис­мен Алек „Те­ра но­ва“ и на не­го­ва­та фир­ма „Ди­ве­лоп груп“ во це­ла­та оваа ра­бо­та?, пра­ша Ан­дреј Пе­тров, ге­не­ра­лен се­кре­тар на СДСМ. ДОМ ба­ра за­пи­ра­ње на спор­ни­те ур­ба­ни­стич­ки пла­но­ви Се по­ка­жа де­ка со аро­ган­ци­ја­та на ка­пи­та­лот не мо­же да се пот­чи­ни при­ро­да­та. Неј­зи­ни­от удар мо­же да би­де мно­гу си­лен и без­ми­ло­сен. Крај­но вре­ме е да за­пре­ме и да поч­не­ме да ги по­чи­ту­ва­ме при­род­ни­те за­ко­ни­то­сти. За­тоа од ДОМ по­ви­ку­ва­ме на ит­но сто­пи­ра­ње на до­не­су­ва­ње на спор­ни­те ур­ба­ни­стич­ки пла­но­ви. Ит­но да се пре­ис­пи­та­ат да­де­ни­те доз­во­ли за град­ба на си­те об­је­кти што се на­о­ѓа­ат на па­ди­ни­те на Вод­но. Да за­прат си­те актив­но­сти во про­це­сот на град­ба на об­је­кти­те кои не ги ис­пол­ну­ва­ат стан­дар­ди­те и не се со­од­вет­ни со кон­фи­гу­ра­ци­ја­та на те­ре­нот. Ит­но да се пре­зе­мат актив­но­сти за са­ни­ра­ње на на­ру­ше­ни­от про­стор на Вод­но и по­втор­но по­шу­му­ва­ње на исти­те. Ко­неч­но да се по­ста­ви гор­на­та гра­ни­ца на ур­ба­ни­за­ци­ја на пла­ни­на­та, за оп­што до­бро на си­те гра­ѓа­ни на Скоп­је, ве­лат од ДОМ.  

Можеби ќе ве интересира

Државата тоне во апатија - Ќе има ли „јунак“ да стави крај на политиканството?

Државата тоне во апатија - Ќе има ли „јунак“ да стави крај на политиканството?

Коцевски: Закон со политички договор нема да ја врати правдата

Коцевски: Закон со политички договор нема да ја врати правдата