25 Февруари, 2024
0.0332

ПОТРАГАТА ПО ВАЊА ВЛЕГУВА ВО ЧЕТВРТИОТ ДЕН: По што се разликува „Амбер алерт“ и зошто е толку ефикасен

Објавено во: Македонија 30 Ноември, 2023

Добивај вести на Viber

И по 72 часа од исчезнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска од центарот на Скопје нема ниту трага. Нејзината фотографија не се симнува од медиумите и од социјалните мрежи, а за нашето девојче веќе се добро упатени и во соседните земји. Објавата е напишана и на англиски и на српски јазик, за жал досега нема никаква информација.

Во изјава за Фактор, мајката на Вања, Зорица Ѓорчевска, вели дека е во постојан контакт со полицијата и дека цврсто верува дека ќе ја најдат нејзината ќерка.

-Полицијата интензивно работи. Јас не сакам да се сомневам во ништо и во овие моменти мора да останам силна. По неколку пати во денот сум во контакт со полицијата, на се што можам да се сетам, се што сметам дека е важно за истрагата им го кажувам и тие буквално работат деноноќно. Секако дека се надевам на најдоброто, вели Зорица за Фактор.

Иако, во Македонија го немаме американскиот систем за брзо пронаоѓање на ис­чез­на­ти малолетни ли­ца, наречен „Ам­бер алерт“, на нозе се кренати сите надлежни ниституции во земјава, а за исчезнувањето на Вања, веќе е алармирана и информирана Европската организација за исчезнати деца.

-Како Меѓаши сметаме дека и во Македонија е неопходно да се имплементира системот „Амбер Алерт“ кој е наменет за пронаоѓање на деца кои се жртви на киднапирања заради разни причини и особено поради фактот што тој има посебен начин на функционирање. Она што сакам да го истакнам е дека посебно се залагаме и за воведување на линијата 116000, исто така за исчезнати деца и на овој начин да се вмрежиме со останатите земји каде што функционира ова, односно да бидеме во иста мрежа со Србија, Грција, Албанија и Бугарија. Во оваа насока, сакам да потенцирам дека за исчезнувањето на Вања стаоивме и во контакт со две организации за исчезнати деца во Белград и во Тирана и практично ги мобилизиравме, вели Драги Змијанац од „Меѓаши“.

И на телефонскиот број 112 има огромен број јавувања од страна на граѓани кои сакаат да помогнат.

-На овој број навистина се јавуваат голем број граѓани и јас навистина ги охрабрувам сите кои имаат каква било информација за Вања да се јават на 112. Истрагата секако ја води полицијата, и ЦУК сите овие јавувања ги пренасочува во МВР.

Но, по што се разликува „Амбер алерт“ и зошто е толку ефикасен во брзо пронаоѓање на исчезнати деца.

Ста­ну­ва збор за систем со кој пре­ку СМС, об­ја­ви на те­ле­ви­зи­ја, из­ве­сту­ва­ња на ае­ро­дро­ми, хо­те­ли, гра­нич­ни пре­ми­ни се да­ва­ат по­да­то­ци на ис­чез­на­ти де­ца за нив­но бр­зо про­на­о­ѓа­ње. Од скоро Амбер алерт функционира и во соседна Србија.

-Во слу­чај на ис­чез­ну­ва­ње на ма­ло­лет­но де­те, се ис­пра­ќа ит­но из­ве­сту­ва­ње во ме­ди­у­ми­те на се­кои 30 ми­ну­ти. Пред­ви­де­но е ме­ди­у­ми­те да ја пре­ки­нат про­гра­ма­та и да об­ја­ват фо­то­гра­фи­ја од ис­чез­на­то­то де­те со ос­нов­ни ин­фор­ма­ции. По­тоа мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри испраќаат пораки на сво­и­те ко­рис­ни­ци за ис­чез­на­то­то де­те, за­ед­но со линк до веб-стра­ни­ца­та на Ми­ни­стерс­тво­то за вна­треш­ни ра­бо­ти. Во рам­ки­те на овој си­стем е пред­ви­де­но ЈП „Па­ти­шта Ср­би­ја“, ае­ро­дро­мот „Ни­ко­ла Тес­ла“, авто­бу­ски­те и же­лез­нич­ки­те ста­ни­ци на сво­и­те екра­ни да об­ја­ву­ва­ат ин­фор­ма­ции за ис­чез­ну­ва­ње­то на де­те­то. Си­сте­мот се акти­ви­ра ко­га жи­во­тот на де­те­то ќе би­де во опас­ност, а ќе функ­ци­о­ни­ра та­ка што те­ле­ви­зи­ски­те про­гра­ми ќе се пре­ки­ну­ва­ат на се­кој по­ло­ви­на час во пр­ви­те осум ча­са по ис­чез­ну­ва­ње­то.

По тие осум ча­са, до исте­кот на 48 ча­са од при­ја­ву­ва­ње­то на ис­чез­ну­ва­ње­то, еми­ту­ва­ње­то на об­ја­ва­та ќе мо­ра да про­дол­жи на се­кој час. По­тоа ме­ди­у­ми­те по­ве­ќе не се об­вр­за­ни да ги об­ја­ву­ва­ат ин­фор­ма­ци­и­те, освен ако по­ли­ци­ја­та не го по­ба­ра тоа. Но, не се об­ја­вува се­кое ис­чез­на­то де­те. Спо­ред си­сте­мот, во оние си­ту­а­ции ко­га об­ја­ву­ва­ње­то по­да­то­ци за ис­чез­ну­ва­ње де­те го отеж­ну­ва слу­ча­јот, се ме­ша во ра­бо­та­та на по­ли­ци­ја­та и прет­ста­ву­ва опас­ност за жр­тва­та, на­чал­ни­ци­те на по­ли­ци­ски­те упра­ви ќе на­пра­ват од­лу­ка за акти­ви­ра­ње на си­сте­мот врз ос­но­ва на јас­но де­фи­ни­ра­ни по­ра­ки.

Де­вој­че­то по кое е име­ну­ван си­сте­мот Си­сте­мот „Ам­бер алерт“ (Amber alert), врз ос­но­ва на кој е соз­да­ден „Фајнд ми“ (Find Me), е соз­да­ден во САД во 1996 го­ди­на, а го до­бил име­то по Ам­бер Ха­гер­ман, де­ве­тго­диш­но де­вој­че од Те­ксас кое би­ло кид­на­пи­ра­но и уби­е­но. Во­о­би­ча­е­на­та по­ли­ци­ска пра­кти­ка во све­тот бе­ше по­тра­га­та по ис­чез­на­ти ли­ца, вклу­чу­вај­ќи и де­ца, да за­поч­не по 24 или 48 ча­са, за да им се да­де шан­са на оние што во афект по­бег­на­ле од до­ма да се вратат. На овој на­чин по­ли­ци­ја­та за­ште­ду­ва­ла ре­сур­си, но тра­гич­ни­от на­стан ги про­ме­нил си­те про­це­ду­ри и све­тот го до­бил си­сте­мот „Ам­бер алерт“, кој во го­ле­ма ме­ра ги зго­ле­му­ва шан­си­те за про­на­о­ѓа­ње на ис­чез­на­ти­те де­ца.

Анита Буховски


Можеби ќе ве интересира

„МИСЛАМ ДЕКА ЦРВЕНКОВСКИ СЀ УШТЕ МИ ЈА НЕМА ПОТПИШАНО КАНДИДАТУРАТА“ - Максим Димитриевски одговара за тимот со кој ќе настапи на изборите

„МИСЛАМ ДЕКА ЦРВЕНКОВСКИ СЀ УШТЕ МИ ЈА НЕМА ПОТПИШАНО КАНДИДАТУРАТА“ - Максим Димитриевски одговара за тимот со кој ќе настапи на изборите

„ДАЈ ДА ТИ ГО СЛИКАМ МОДРОТО ОКО“: Ученичката која тепаше соученичка во ЈБТ заради ова барање доби опомена пред исклучување, татко и им се заканувал на вработените

„ДАЈ ДА ТИ ГО СЛИКАМ МОДРОТО ОКО“: Ученичката која тепаше соученичка во ЈБТ заради ова барање доби опомена пред исклучување, татко и им се заканувал на вработените

ЕВЕ ШТО НАПРАВИ ЏАФЕРИ ШТО ТОЛКУ ЈА ИЗНЕРВИРА ЈАВНОСТА: Видеото се проширува на социјалните мрежи, не стивнуваат реакциите

ЕВЕ ШТО НАПРАВИ ЏАФЕРИ ШТО ТОЛКУ ЈА ИЗНЕРВИРА ЈАВНОСТА: Видеото се проширува на социјалните мрежи, не стивнуваат реакциите

САМО ГРЦИЈА ИМА ПРОБЛЕМ СО СТАРОТО ИМЕ И ПАСОШИ: Еве што рече Тошковски

САМО ГРЦИЈА ИМА ПРОБЛЕМ СО СТАРОТО ИМЕ И ПАСОШИ: Еве што рече Тошковски

КОЈ КОЛКУ ПОТПИСИ СОБРА? Еве ги бројките од ДИК

КОЈ КОЛКУ ПОТПИСИ СОБРА? Еве ги бројките од ДИК

„ЛИЦАТА ШТО САКААТ ДА ЈА НАПУШТАТ ГЕРМАНИЈА БЕЗ ПАТЕН ЛИСТ, ДОБИВААТ КРИВИЧНА ПРИЈАВА“: Влезот со стар но валиден пасош не е дозволен! Еве што се споделува на социјалните мрежи

„ЛИЦАТА ШТО САКААТ ДА ЈА НАПУШТАТ ГЕРМАНИЈА БЕЗ ПАТЕН ЛИСТ, ДОБИВААТ КРИВИЧНА ПРИЈАВА“: Влезот со стар но валиден пасош не е дозволен! Еве што се споделува на социјалните мрежи

ДЕНЕС БЕШЕ ТМУРНО, НО КАКВО ЌЕ БИДЕ УТРЕ? Натпросечното топло време продолжува

ДЕНЕС БЕШЕ ТМУРНО, НО КАКВО ЌЕ БИДЕ УТРЕ? Натпросечното топло време продолжува

ПРЕТСЕДАТЕЛ ДА СЕ БИРА ВО СОБРАНИЕ, ЗОШТО ТОА БИЛО ВИЗИЈА НА АХМЕТИ: Адеми го соопшти ставот на Дуи

ПРЕТСЕДАТЕЛ ДА СЕ БИРА ВО СОБРАНИЕ, ЗОШТО ТОА БИЛО ВИЗИЈА НА АХМЕТИ: Адеми го соопшти ставот на Дуи

СМЕ ИЗЛЕГЛЕ ВО ПРЕСРЕТ НА СЕКОЈ ГРАЃАНИН: Бојмацалиев негира дека има хаос во МВР

СМЕ ИЗЛЕГЛЕ ВО ПРЕСРЕТ НА СЕКОЈ ГРАЃАНИН: Бојмацалиев негира дека има хаос во МВР