23 Мај, 2024
0.0272

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ СЕ ЗАДОЛЖУВА КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, заемот ќе го користи за набавка на опрема и фотоволтаици

Објавено во: Економија 06 Септември, 2022

Добивај вести на Viber

Тутунски комбинат АД Прилеп ќе се задолжува со долгорочен кредит во висина од 123.000.000 денари (два милиони евра) кај Комерцијална банка. Рокот за отплата на кредитот е две години, или поточно до 17.07.2024 година, а при задолжувањето ќе биде издадена меница, објави компанијата.

-  Се дава согласност Друштвото да издаде 1 (една) бланко сопствена акцептирана меница со менична изјава- согласност Банката да ја пополни и употреби за наплата на своите побарувања без протест, утврдена со Нотарски акт и клаузула за извршност- трасирана и акцептирана од Друштвото Тутунски Комбинат АД Прилеп – наведуваат од комбинатот во одлуката.

Со ваквата одлука всушност се дава согласност Друштвото да склучи Договор за отстапување на идно побарување по основ на дивиденда со својство на извршна исправа помеѓу Банката, Тутунски Комбинат АД Прилеп и Филип Морис ТКП ДОО Скопје врз основа на кој дел од дивидендата која Друштвото ја остварува како добивка од работењето на Друштвото за производство и трговија со тутунски производи ФИЛИП МОРИС ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП ДОО Скопје да се користи за отплата на обврските кои произлегуваат од Договорот за кредит.

-  Се овластува Генералниот извршен директор на Тутунски Комбинат АД Прилеп во име и за сметка на Друштвото да го склучи и потпише Договорот за отстапување на идно побарување по основ на дивиденда со својство на извршна исправа помеѓу Банката, Тутунски Комбинат АД Прилеп и Филип Морис ТКП ДОО Скопје и да потпише посебна Изјава за согласност дел од дивидендата да се користи за отплата на обврските од кредитот – се наведува во одлуката

Притоа е дефинирано дека откако ќе биде создадена правна можност Тутунски комбинат ќе го заложи подвижниот имот кај банката, за кој се подигнува кредитот.

„Се дава согласност по стекнување на правна можност за засновање на заложно право врз опрема Друштвото да склучи Договор за залог на подвижен имот  и да воспостави заложно право во корист на  Комерцијална Банка АД Скопје веднаш откако ќе се стекне со документација за сопственост за опремата која ќе се набави и купи  со средства од цитираниот  кредит со податоци и индикации за опремата или дефинирани:

-Топлинско/ладилна постројка со ладилна постројка со нов топлински и ладилен извор со модернизирање на дистрибуција и кондиционирање на воздух во клима коморите за производствените погони во Фабрика Цигарна во склоп на Тутунски Комбинат АД Прилеп во количини, називи, модели и фабрички броеви како во документацијата за набавка.

- Фотоволтаици кои ќе се постават на кров на деловни згради – Комплекс Тутунски Комбинат АД Прилеп во количини, називи, модели и фабрички броеви како во документацијата за набавка“.

Согласно одлуката, Генералниот извршен директор ќе го склучи и потпише Договорот за долгорочен кредит на износ од 123.000.000 денарисо рок на отплата до 17.07.2024 година, ќе склучи и потврди пред Нотар Договорот за отстапување на идно побарување по основ на дивиденда со својство на извршна исправа и Солемнизацијата, ќе склучи и потпише Нотарски акт за меници со својство на извршност и меничните бланкети акцептирани и трасирани од Друштвото корисник на кредитот врз основа на кој  гарантира со целокупниот недвижен и подвижен имот и со сите средства на сметките кај Банките, Изјавата за согласност согласно точка 4 од оваа Одлука, како и сета останата документација потребна за предметната работа пред надлежен нотар.

Со Одлуката се потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на одлуки од страна на Друштвото, а исто така се потенцира дека со овој договор Тутунски комбинат се задолжува вкупно над 50 проценти од книговотствената вредност на имотот.

-  Собранието на акционери потврдува дека оваа зделка е голема зделка согласно ЗТД, со оглед дека вкупното задолжување на Друштвото во Комерцијална банка АД Скопје по основ на Договорот цитиран во оваа Одлука и претходно склучените Договор за утврдување на РРКЛ врз основа на заложно право од 14.11.2017 година со Анекс од 24.09.2019 година на износ од 4.900.000,00 евра, Договор за одобрување на долгорочен кредит од 11.09.2019 година на износ од 1,740,000.00 евра со моментално салдо од 994.360,00 евра и Договор за утврдување на РРКЛ врз основа на заложно право од 04.06.2021 година на износ од 1.000.000,00 евра, во вкупен износ од 546.663.000,00 денари е зделка над 50 отсто од книговодствената вредност на имотот по последната ревидирана завршна сметка. Собранието на акционери согласно важечките акти за основање на Друштвото и законските одредби  потврдува дека нема правни или било какви други пречки за реализрање на конкретната правна работа одобрена согласно оваа Одлука – се истакнува во одлуката.

П.О. 

Можеби ќе ве интересира

ЌЕ СТАПИ НА СИЛА КОНТРОВЕРЗEН ЗАКОН: Eвропа трупа залихи кафе

ЌЕ СТАПИ НА СИЛА КОНТРОВЕРЗEН ЗАКОН: Eвропа трупа залихи кафе

КОГА НА 12 ГОДИНИ ОТИШОЛ ВО АМЕРИКА, ПРОДАВАЛ ВЕСНИЦИ, А ЕВЕ КАКО СЕ ЗБОГАТИЛ - новиот поткаст на Фактор за Митре и Софи Кутановски

КОГА НА 12 ГОДИНИ ОТИШОЛ ВО АМЕРИКА, ПРОДАВАЛ ВЕСНИЦИ, А ЕВЕ КАКО СЕ ЗБОГАТИЛ - новиот поткаст на Фактор за Митре и Софи Кутановски

ПО ИНТЕНЗИВНИОТ РАСТ НА ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО - ПРЕСВРТ: паднаа и цените на пченицата и нафтата

ПО ИНТЕНЗИВНИОТ РАСТ НА ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО - ПРЕСВРТ: паднаа и цените на пченицата и нафтата

ФАКТОР ИСТРАЖУВА: Најголемите остварени добивки во Тетово се од продажба и издавање на недвижнини

ФАКТОР ИСТРАЖУВА: Најголемите остварени добивки во Тетово се од продажба и издавање на недвижнини

ПЛАТИ ВО МАКЕДОНИЈА: Кои три професии носат најмногу пари?

ПЛАТИ ВО МАКЕДОНИЈА: Кои три професии носат најмногу пари?

СРБИТЕ ЗА ОВАА РАБОТА ДОБИВААТ 1.100 ЕВРА: Романците заработуваат 4.000 евра

СРБИТЕ ЗА ОВАА РАБОТА ДОБИВААТ 1.100 ЕВРА: Романците заработуваат 4.000 евра

ФАКТОР ИСТРАЖУВА: „Мега“, „Рапид Билд“, „Термалифт“ - Кумановски бизниси со најголеми добивки за 2023

ФАКТОР ИСТРАЖУВА: „Мега“, „Рапид Билд“, „Термалифт“ - Кумановски бизниси со најголеми добивки за 2023

ОВОЈ СЕКТОР ВО ГЕРМАНИЈА ПОВТОРНО „ПУКА“ - прометот пак се намали, дали следи нов бран на стечаи?

ОВОЈ СЕКТОР ВО ГЕРМАНИЈА ПОВТОРНО „ПУКА“ - прометот пак се намали, дали следи нов бран на стечаи?

ФАКТОР АНАЛИЗА: Кој прави милиони од продажба на ајфони и андроиди во Македонија?

ФАКТОР АНАЛИЗА: Кој прави милиони од продажба на ајфони и андроиди во Македонија?